Björkbladet uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Björkbladet

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Syréngatan 23
Postnummer
591 62
Postort
Motala
Telefonnummer
070-018 28 15
E-post
zeljka.topic@vardaga.se
Kontaktperson
Zeljka Topic, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Naturnära äldreboende för dig med fysisk funktionsnedsättning

I det natursköna området Motala Verkstad i närheten av Borenshults slussar i nordöstra Motala ligger vårdboendet Björkbladet med 24 lägenheter för äldre med fysisk funktionsnedsättning och somatiska besvär.

Platser


Är du intresserad av att bo på Björkbladet? Praktisk information om hur du söker plats på äldreboenden hittar du här på Vardaga.se.

Vill du veta mer om hur det är att bo hos oss?

Läs mer om vår äldreomsorg och vårt koncept Den goda dagen.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
24
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet skapas i mötet med varje individ. Därför är Vardagas ledningssystem för kvalitet, Qualimax, byggt för att ständigt förbättra kvaliteten utifrån de boendes perspektiv, önskningar och behov. Vårt mål är att uppfattas som ett kvalitetsföretag av boende, närstående, uppdragsgivare och medarbetare. För att ge våra medarbetare stöd i kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbetet krävs fungerande struktur och rutiner — det ger trygghet i mötet med de boende och närstående. Vi sätter tydliga kvalitetsmål och leder, styr och följer upp kvaliteten i företaget kontinuerligt med månatliga avstämningar med samtliga chefer.

Personal

Personal på verksamheten:

För verksamheten finns omvårdnadsansvarig sjuksköterska samt tillgång till arbetsterapeut/fysioterapeut (sjukgymnast). Dessa professioner ansvarar för sjukvårds- och rehabiliteringsinsatser efter de boendes behov.

När du flyttar in hos får du tilldelat en kontaktman samt en vice kontaktman som bistår med stöd och hjälp för att du ska kunna leva på det vis som angivits i din genomförandeplan. Det är i första hand kontaktmannen som bistår med stöd och hjälp till "sin" boende i enlighet med dina önskemål. Kontaktmannaskapet är det viktigaste inslaget för att ge trygghet avseende kontinuitet för våra boende.

Ansvarig på boendet är vår verksamhetschef. Avdelningsansvariga är våra gruppchefer, som är nära verksamheten. Kollektivavtal är tecknade genom arbetsgivarförbundet Vårdföretagarna och fackförbunden Vision och Kommunal.

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Sjukfrånvaro:
Sjukfrånvaron beräknad på faktisk arbetstid, dvs sjukfrånvaron i relation till den tid de anställda faktiskt har arbetat under perioden. Sjukfrånvaron i rullande 12-månadersvärde ligger på 4,6 % för Vardaga.