Hemsjukvård

Sjuksköterska från hemsjukvården som tar blodtrycket på man.

Hemsjukvård innebär att du får den sjukvård du behöver hemma istället för att åka till vårdcentralen eller husläkarmottagningen eller bli inlagd på sjukhus. För att du ska bli inskriven i hemsjukvården ska du svårt att själv ta dig till vårdcentralen, husläkarmottagningen eller sjukhuset. 

Nedan kan du läsa mer om hemsjukvård:

Basal hemsjukvård

Om du behöver enklare sjukvårdsinsatser, t.ex. hjälp att ta dina mediciner, injektioner, provtagningar, omläggning av sår eller rehabilitering, och du inte kan ta dig till vårdcentralen/husläkarmottagningen (eller motsvarande primärvårdsmottagning) så har du möjlighet att få dessa utförda i hemmet. 

Vart vänder du dig?

I vissa kommuner är det primärvården, alltså din vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral som ansvarar för den basala hemsjukvården. I andra kommuner har kommunen tagit över det ansvaret.

Ofta blir det aktuellt med basal hemsjukvård efter att du har varit i kontakt med sjukvården. Har du varit hos din vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral och det är dem som är ansvariga för hemsjukvården så skriver distriktsköterskan eller husläkaren där in dig i hemsjukvården och planerar insatserna. Är det kommunen som har ansvaret så tar personalen på vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral kontakt med hemsjukvårdsenheten inom kommunen för att berätta att du är i behov av hemsjukvård. Kommunen tar sedan kontakt med dig för att skriva in dig och organisera insatserna.

Om du har varit på sjukhus så tar personalen där, efter ditt medgivande, kontakt med den organisation som är ansvarig för hemsjukvård i ditt fall. Om det ska hållas ett vårdplaneringsmöte på sjukhuset så kan husläkare eller distriktssköterska från hemsjukvården ombes vara med. 

Om du själv vill ta initiv att få hemsjukvård

Om du känner att det är någon typ av sjukvårdsinsats som du vill ha hjälp med hemma, så kan du ju också själv ta initiativ att kontakta ansvarig organisation. Det kanske t.ex. kan vara så att du börjar känna dig osäker på att ta dina mediciner själv och vill ha hjälp med det. Vända dig till den distriktssköterskan du har haft kontakt med på vårdcentralen/hälsocentralen/husläkarmottagningen eller kontakta den vårdcentralen/hälsocentralen/husläkarmottagningen du är listad på för att få information, och de ska kunna bedöma om det är de som har ansvaret, eller om det ska föras över till kommunens hemsjukvård.

Läkarinsatser

Om du behöver läkarinsatser i hemmet så är det alltid regionen som står för det. Du vänder dig till din husläkare. 

Delegering till hemtjänsten

Hemsjukvården, oavsett om den drivs under kommunen eller regionen, kan delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstpersonal. I dessa fall blir även hemtjänsten involverad i din sjukvård.

Valfrihet inom basal hemsjukvård

I vissa kommuner som har ansvaret för hemsjukvården så utför endast kommunen själv hemsjukvården medan andra tillämpar valfrihet även inom detta område. Valfrihet innebär att du kan välja vem som ska utföra sjukvården hemma hos dig - ett privat vårdföretag eller ideell organisation som är godkänt av kommunen eller kommunens egna verksamhet. Läs mer om valfrihet inom äldreomsorg. Vissa hemtjänstleverantörer erbjuder både hemtjänst och hemsjukvård och du kan då få hjälp av en och samma organisation.  

Avancerad sjukvård i hemmet (ASiH)

Är du svårt sjuk och i behov av mer avancerad sjukvård så kan du också få kvalificerade medicinska åtgärder utförda i hemmet istället för att bli inlagd på sjukhus. Kanske vill du vara kvar i en hemlikmiljö istället för på sjukhuset. Avancerad sjukvård i hemmet eller sjukhusansluten hemsjukvård, som det också kan kallas, kan exempelvis vara aktuellt om du behandlas för cancer, om du har komplexa besvär i livets slutskede eller om du lever med en kronisk sjukdom och blir sämre. Det kan t.ex. handla om att få smärtlindring, dropp eller en blodtransfusion.

Vart vänder du dig?

Du tar kontakt med din läkare för att diskutera förutsättningarna för att få avancerad sjukvård i hemmet. Läkaren kan remittera dig vidare.

Ansvarsfördelning och samverkan kring hemsjukvård mellan kommun och region

Många som är i behov av både äldreomsorg och sjukvård i hemmet känner att det är många olika aktörer inom kommun och region som är involverade i deras omsorg och vård. Biståndshandläggare, hemtjänst, sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter m.fl. För att dina behov och önskemål ska tillgodoses kan du få en Samordnad individuell plan (SIP). Läs mer om detta här.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate