Vi skyddar dina personuppgifter

Våra användares, annonsörers och leverantörers och prospekts förtroende är av yttersta vikt för oss, och Senior Life tar därför ansvar för att skydda din integritet. Denna personuppgiftspolicy förklarar hur vi samlar in och använder information om våra användare, annonsörer, leverantörer och prospekt och hur vi skyddar deras integritet.

Senior Life AB (org nr 556837-7625, Banérgatan 10, 2 tr, 115 23 Stockholm) är personuppgiftsansvarig, för behandlingen av dina personuppgifter.

Vilka uppgifter omfattas av denna policy?

Användaruppgifter

När du registrerar dig för någon av Senior Lifes tjänster eller erbjudanden kommer vi att samla in personuppgifter om dig såsom namn, e-postadress, boendeort, telefonnummer och IP-adress. Även annan information som du delar med oss kan komma att behandlas för något av ändamålen nedan. Denna typ av information kan samlas in när du registrerar dig för nyhetsbrev, deltar i tävlingar eller mailar oss.

Vi kan även samla in IP-adress på dig som söker efter boende genom sökrutan på vår hemsida [även om du inte registrerat dig på vår hemsida].

Annonsörsuppgifter

Vi behandlar personuppgifter kopplade till våra annonsörer. Dessa personuppgifter får vi direkt från annonsören eller insamlas från privata eller offentliga register eller andra källor. Personuppgifterna består i vissa fall av kontaktuppgifter till en anställd hos annonsören men är aldrig särskilda personuppgifter enligt art.9 GDPR.

Leverantörsuppgifter

Vi behandlar personuppgifter till personer anställda hos våra leverantörer. Dessa personuppgifter får vi direkt från våra leverantörer. Personuppgifterna består i vissa fall av kontaktuppgifter till en anställd hos annonsören men är aldrig särskilda personuppgifter enligt art.9 GDPR. 

Prospekt

Vi behandlar personuppgifter till personer anställda hos våra prospekt. Dessa personuppgifter får vi från våra prospekt eller samlar in från privata eller offentliga register eller andra källor. Personuppgifterna består i vissa fall av kontaktuppgifter till en anställd hos annonsören men är aldrig särskilda personuppgifter enligt art.9 GDPR. 

För vilka ändamål och med vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

Användaruppgifter

Om du har registrerat dig för att få våra nyhetsbrev så behandlar vi dina personuppgifter för att kunna administrerar utskicken till dig. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke.

Om du har registrerat dig för att delta i våra tävlingar behandlar vi dina personuppgifter i samband med administrationen av dessa. Denna behandling sker med stöd av ditt samtycke.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna hjälpa till i samband med frågor som du ställer till oss via vår webbplats, mail eller vid supportärenden. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig den information eller assistans som du efterfrågar.

Om du har sökt efter boende via vår söktjänst, använder vi din IP-adress för att låta vår kund vars boenden syns på Seniorval visa relevanta annonser för dig på andra hemsidor, däribland Facebook. Den här tekniken kallas retargeting eller återannonsering och vi gör den genom Facebook och Google Display Network med hjälp av en marknadsföringsbyrå. Vi delar datan med Facebook och Google Display Network men vi delar inte dina personuppgifter med vår kund eller med byrån. Läs mer om det i vår cookie policy. Den här behandlingen sker med stöd av samtycke, dvs. vi gör det bara om du godkänt att vi använder din data på det sättet. Du kan när som helst ge eller dra tillbaka ditt samtycke här. Vi kan dessutom bara använda din IP-adress i detta syfte om du även godkänt att vi använder cookies. Du kan när som helst ge eller dra tillbaka även det samtycket här.

Personuppgifter som förmedlas i kontakt med någon av Senior Lifes kunder (annonsörer) är Senior Life ej personuppgiftsansvarig för. 

Annonsörsuppgifter

Vi behandlar i vissa fall namn och arbetsrelaterade kontaktuppgifter till anställda hos våra annonsörer eller uppgifter om enskild firma. Annonsörer har också en möjlighet att via sin annonsplats göra andra personuppgifter tillgängliga så som annonsbilder. Vi behandlar dessa personuppgifter baserat på en intresseavvägning där vårt berättade intresse är att kunna publicera annonsörens platsannons på vår hemsida med önskade personuppgifter som annonsören tillhandahåller. 

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna administrera och fullfölja avtalet med dig eller din arbetsgivare, tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig, hjälpa till i samband med frågor som du ställer till oss via vår webbplats, mail eller vid supportärenden. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att administrera och fullfölja vårt samarbete samt tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen för din yrkesroll eller den assistans som du efterfrågar.

Leverantörsuppgifter

I samband med administration kring frågor rörande ett med leverantören ingått leverantörsavtal behandlar vi personuppgifter till vissa anställda hos leverantören eller uppgifter som rör enskild firma. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna administrera och fullfölja avtalet med leverantören samt ha möjlighet till framtida samarbete.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen av din yrkesroll.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig. 

Prospekt

Vi behandlar dina personuppgifter i samband med din kontakt med oss, då du ber oss kontakta dig eller på vårt initiativ. Ändamålet med vår behandling är att kunna hjälpa dig med dina frågor rörande oss, nyttjandet av någon av våra tjänster eller produkter, för att tillhandahålla information vi tror är av intresse för dig eller annan marknadsföringsåtgärd. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna hjälpa framtida kunder och andra intresserade genom att informera om våra tjänster och produkter, besvara frågor och tillhandahålla eventuellt material.

Vi behandlar dina personuppgifter för att skicka ut marknadsföring som är relevanta för din yrkesroll. Ändamålet för denna behandling är att informera potentiella framtida kunder om våra tjänster och produkter. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning. Vårt berättigade intresse är att kunna informera potentiella kunder om sådana tjänster, produkter och utbud som kan vara av intresse inom ramen för deras yrkesroll.

Om du har gett oss ditt samtycke behandlar vi istället dina personuppgifter för marknadsföringsändamål med stöd av ditt samtycke. Denna behandling kan omfatta utskick av nyhetsbrev, information om våra tjänster och produkter, inbjudan till evenemang och annan marknadsföring.

Det är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav att lämna dina personuppgifter till oss. Du är inte heller skyldig att lämna dina personuppgifter till oss. Däremot kan vår möjlighet att ingå avtal och därefter fullgöra vårt avtal samt administrera avtalsförhållandet med dig påverkas om du inte lämnar dina personuppgifter.

Vi behandlar även dina personuppgifter för att kunna tillhandahålla dig information som vi tror är relevant för dig. Denna behandling sker med stöd av en intresseavvägning där vårt berättigade intresse är att tillhandahålla dig information som vi tror kan vara av intresse inom ramen av din yrkesroll.

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är att tillhandahålla personuppgifterna men om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Cookies

När du använder vår webbplats kan vi behandla dina personuppgifter i form av IP-adress genom Cookies. Läs mer om våra cookies här.

Lagring

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Dina personuppgifter lagras inte längre än det är nödvändigt för att kunna uppfylla ändamålen med behandlingen såsom de beskrivs i denna personuppgiftspolicy.

Dina personuppgifter gallras eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för. Personuppgifter som vi behandlar i syfte att fullgöra vårt avtal med dig eller din arbetsgivare eller uppdragstagare behandlas som utgångspunkt under den tid det är nödvändigt för att vi ska kunna administrera avtalsförhållandet, utöva våra rättigheter och fullgöra våra åtaganden.

För att uppfylla lagkrav, för att du har lämnat ditt samtycke till det eller för att vi har rätt att göra så enligt en intresseavvägning kan vi dock komma att spara dina personuppgifter under en längre tid i enlighet med nedan.

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av samtycke behandlas som utgångspunkt fram tills dess att du återkallar ditt samtycke. Det kan du göra här.

Eventuella uppgifter som rör betalning och där behandling krävs enligt bokföringslagen behandlas enligt bokföringslagens krav i sju (7) år. Vi behandlar även vissa uppgifter om ditt köp i enlighet med tillämplig köp- eller konsumentköpslagstiftning. Inaktiva avtal som innehåller dina personuppgifter sparas i tio (10) år på grund av preskriptionstiden i preskriptionslagen. Nedan följer ytterligare information om vår hur länge vi behandlar dina personuppgifter.

Användaruppgifter

När vi behandlar dina personuppgifter med stöd av samtycke sker behandlingen fram till dess att du återkallar ditt samtycke genom att meddela oss.

De personuppgifter vi behandlar för att kunna kommunicera med dig rörande frågor och ärenden behandlar vi bara så länge behandlingen är relevant för ärendet och max 180 dagar därefter.

Annonsöruppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter i annonser så länge annonsen finns tillgänglig på vår webbplats, eller till dess att annonsören meddelar oss att uppgifterna inte längre ska vara publicerade i annonserna.

De personuppgifter vi behandlar för att kunna administrera vårt samarbete, delge dig information kring frågor och ärenden behandlar vi bara så länge behandlingen är relevant för ärendet, avtalet eller vår affärsrelation med annonsören.

Leverantörsuppgifter

De personuppgifter vi behandlar för att kunna kommunicera med dig eller annan person hos leverantören rörande frågor och ärenden behandlar vi bara så länge behandlingen är relevant för ärendet, avtalet eller vår framtida affärsrelation med leverantören.  

Prospekt

Dina personuppgifter som vi behandlar med stöd av en intresseavvägning för marknadsföringsändamål behandlas i enlighet med tillämplig nationell lag och praxis. Har du eller din arbetsgivare inte aktiv kontakt med oss behandlar vi dina personuppgifter som längst tre (3) månader eller tills du meddelat att du inte längre önskar motta våra utskick.

Ändringar i personuppgiftspolicyn

Vi kommer regelbundet uppdatera denna personuppgiftspolicy för att spegla eventuella ändringar i hur vi behandlar personuppgifter. Ändringar kommer publiceras på www.seniorval.se. 

Hur begär jag registerutdrag eller återkallar samtycke?

I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt att få tillgång till information om vilka personuppgifter som vi behandlar om dig samt rätt att begära rättelse av dina personuppgifter. Under vissa förutsättningar har du även rätt att begära radering eller begränsning av dina personuppgifter eller invända mot vår behandling.

Du har även under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som rör dig som du lämnat till oss i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att när som helst återkalla hela eller del av ett lämnat samtycke om behandling av personuppgifter med effekt från och med att återkallelsen är gjord. Det kan du göra här. Du har också rätt att när som helst invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring. Det kan du göra här

Om du skulle ha några klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till svenska Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter. 

Kontakta oss

Om du vill utöva dina rättigheter enligt ovan eller annars vill komma i kontakt med oss med anledning av vår behandling av dina personuppgifter kan du göra detta genom att kontakta oss per telefon 0708 800 670 eller info@seniorval.se.

Translate