Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Biståndshandläggarens roll

Biståndshandläggaren är den person som har hand om ditt ärende kring äldreomsorg hos kommunen. Det är bra att känna till handläggarens uppgifter och vad du kan förvänta dig av henne eller honom. Då blir det lättare att få ett givande samarbete med denna person och för dig att föra din talan och ställa krav. 

Det är tillsammans med biståndshandläggaren som du hittar lösningar för din vardag så det är viktigt att ni har en bra dialog. Du kan framföra önskemål till kommunen om att byta handläggare om du av någon anledning skulle vilja det. Vissa kommuner säger uttryckligen att du har rätt att byta biståndshandläggare och många kommuner försöker tillmötesgå denna typ av önskemål. Om du får ett annat svar när du framför din önskan så våga stå på dig. 

Biståndshandläggaren har tre uppgifter:

Informera om kommunens äldreomsorg

Biståndshandläggaren har till uppgift att informera om vad kommunen kan hjälpa dig med och hur olika typer av stöd fungerar. Du kan vända dig till henne/honom med alla typer av faktafrågor kring kommunens äldreomsorg.

Biståndshanläggaren ska informera och vägleda dig till en bra lösning för din vardag. Däremot får hon eller han inte påverka ditt beslut om vilken leverantör av hemtjänst eller äldreboende du ska välja och kan därför avstå att ge dig råd kring detta. 

Utreda dina behov och hjälpa dig med din ansökan

Den andra uppgiften som biståndshandläggaren har är att utreda ditt behov av stöd från kommunen och hjälpa dig att göra en ansökan.

Utredningen sker genom samtal med dig och kanske närstående under ett möte i ditt hem. Mötet kan också ske på sjukhuset tillsammans med sjukhuspersonal om det blir aktuellt att ansöka om kommunal äldreomsorg efter en sjukhusvistelse. Mötet och kommer ligga till grund för den ansökan som du sedan lämnar in.

Biståndshandläggaren kan även ta in ytterligare material i sin utredning som du tillhandahåller, exempelvis läkarintyg. Hon/han kan också med ditt samtycke ta kontakt med personer som känner till din situation exempelvis din distriktsköterska eller husläkare. 

Din biståndshandläggare har tystnadsplikt och får inte föra vidare saker som du har berättat.

Besluta vilket stöd du ska få

En biståndshandläggare är utbildad att kunna se vilken typ av hjälp som passar dina behov och har därför också till uppgift att besluta om vilket stöd du ska få från kommunen. Handläggarens ska i största möjliga mån tillmötesgå dina önskemål. En grundförutsättning för att du ska bli beviljad stöd är dock att han/hon bedömer att du har behov som du inte kan tillgodose själv eller på annats sätt än via stöd från kommunen. 

För att säkerställa likabehandling mellan olika ärenden hos kommunen diskuterar handläggare sinsemellan regelbundet olika bedömningsprinciper.  

Om du inte är nöjd med beslutet har du rätt att överklaga

Translate