Ansvar/samverkan kommun och region

Många äldre som behöver stöd i vardagen möter både kommun och region. Här får du information om ansvarsfördelning och samverkan mellan dessa aktörer. 

Ansvarsfördelning

Många äldre är i behov av både äldreomsorg och sjukvård. Generellt ansvarar kommunen för äldreomsorg och regionen (vårdcentral/husläkare eller sjukhus) för sjukvård. Men det finns vissa undantag kring hemsjukvård och sjukvård på äldreboenden. I punkterna nedan presenteras information som kan vara bra att veta kring ansvarsfördelningen. 

Hemsjukvård

 • Det kan antingen vara kommunen eller regionen som ansvarar för basal hemsjukvård, det ser olika ut i olika kommuner. I basal hemsjukvård ingår insatser som exempelvis medicinering, provtagning och omläggning av sår samt rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel. Läs mer om basal hemsjukvård.
 • Regionen ansvarar alltid för avancerad sjukvård som utförs i hemmet som du annars hade fått på sjukhus. Läs med om avancerad sjukvård i hemmet.
 • Om regionenansvarar för basal hemsjukvård utgår den från primärvården (vårdcentral eller motsvarande). Hemtjänsten kommer fortsatt från kommunen, vilket innebär att om du har både hemtjänst och hemsjukvård samarbetar du med två olika organisationer i ditt hem.
 • Om kommunen ansvarar för basal hemsjukvård kan personalen från hemtjänsten och hemsjukvården komma från en och samma organisation, antingen kommunen själv eller en privat utförare som kommunen har godkänt och du valt.
 • Hemsjukvården, oavsett om den drivs under kommunen eller regionen, kan delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstpersonal. I dessa fall blir även hemtjänsten involverad i din sjukvård.
 • Kommunen har inga läkare anställda och ansvarar därmed aldrig för läkarinsatser. Bor du hemma och vill ha kontakt med läkare vänder du dig alltid till din husläkare. Du kan höra om denne har möjlighet att göra hembesök.

Sjukvård på äldreboende

 • Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård på äldreboenden, inkl. rehabilitering och utprovning av hjälpmedel.
 • Läkaren på ett äldreboende ingår dock i regionens organisation. Du kan välja att ha kvar din egen husläkare även när du bor på äldreboende. 

Samverkan mellan äldreomsorg och sjukvård

Om du är i behov av både äldreomsorg och sjukvård kan du komma i kontakt med fler olika aktörer inom kommun och region. Det kan vara biståndshandläggare, hemtjänst, sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter med flera. 

För att du ska få det sammanhållna stöd som du har rätt till är det viktigt att alla involverade aktörer samverkar. Äldreomsorgen behöver information från sjukvårdspersonalen och vice versa för att kunna ge dig den hjälp som är anpassad till din situation. Om du har varit på sjukhus - hur kommunicerar läkare och sjuksköterskor med personalen inom hemsjukvården eller på äldreboendet? Vilken information får din husläkare från din hemsjukvård inför ett läkarbesök och hur återrapporteras resultaten? Hur vet hemtjänsten om dina omvårdnadsbehov ändras efter en sjukhusvistelse så att de kan anpassa hjälpen du får?

Samordnad individuell plan

Du har rätt att få en samordnad individuell plan (SIP). Planen ska utgå från dina behov och önskemål och göra det tydligt vilken hjälp du behöver och vem som ansvarar för den. Syftet med SIP är att du ska ha möjlighet att vara aktiv i din egen vård och omsorg. 

SIP är en möjlighet för dig, dina närstående och berörda verksamheter att få en helhetsbild av situationen. Den ska göra att sociala insatser, omvårdnad, rehabilitering och medicinska behandlingar som planeras passar ihop och bidrar till ett bra liv för dig.

En samordnad individuell plan tas fram tillsammans med dig och personal från kommun och region. Du kan också ha med dig närstående om du vill. Tillsammans går ni igenom dina främsta behov och vad som ska tas upp i planen.  Det handlar om ditt behov av stöd och behandling men också om dina styrkor och önskemål.

I planen ska det vara tydligt

 • vilka insatser som ska göras
 • vem som har ansvaret för insatserna
 • om det är kommunen eller regionen ska ha det övergripande ansvaret
 • hur planen ska följas upp.

När ni är överens om vilka frågor som ska tas upp får du skriva under ett medgivande till att de personer som är med i planeringen får utbyta information om det som ska diskuteras.

Du kommer att få en samordnare för din individuella plan och kontaktuppgifter till denne. Samordnaren är en länk mellan dig och berörda aktörer. Du eller dina närstående får också en kopia av planen och en beskrivning av hur och när den ska följas upp.

Samverkan är en skyldighet

Kommunen och regionen har ansvar för att det görs en samordnad individuell plan när du behöver insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst. 

Du kan också själv ta initiativ till att en individuell plan tas fram. Dina närstående kan även göra det om du godkänt det. Vill du att en plan ska tas fram så be någon du har kontakt med inom kommunen eller regionen att kalla till en gemensam planering.

Translate