Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Hjälp att föra din talan

Det är vanligt att ta hjälp av en anhörig eller god vän i processen att ansöka om äldreomsorg. Antingen vill du bara ha stöd i allt det nya eller så gör sjukdom eller ålderdom att du behöver hjälp för att kunna tillvarata din rätt.

Biståndshandläggaren kommer alltid att vända sig till dig som söker bistånd, så om du vill ha hjälp av en närstående är det viktigt att du berättar det för biståndshandläggaren.

Om du vill att din närstående ska företräda dig i din ansökan måste du formellt ge ditt medgivande. Det finns olika juridiska former för att företräda någon.

Fullmakt

Det enklaste och vanligaste sättet för någon att företräda dig är att ge den personen en fullmakt att vara ombud. Genom fullmakten ger du personen rätt att företräda dig. Du kan antingen lämna en fullmakt för en specifik åtgärd som t.ex. att ansöka om bistånd eller att utföra bankärenden. Du kan också lämna en generell fullmakt som gerfullmaktshavaren rätt att i princip vidta alla tänkbara rättshandlingar för din räkning.  Det bör alltid framgå tydligt vad fullmakten handlar om och hur länge den gäller. På juridiska sidor på Internet och på bankkontor brukar det finnas mallar att använda.

God man 

Om din situation är sådan att du behöver generell hjälp att tillvarata dina intressen kan du ansöka om en god man. En god man utses inte för enstaka ärenden utan företräder en persons samtliga intressen, både rättsliga och ekonomiska. Godmanskap kan du eller en anhörig ansöka om hos överförmyndarnämnden.

Om du på grund av sjukdom eller ålderdom inte kan ge ditt samtycke till att få en god man måste en läkare skriva ett intyg om att ditt tillstånd gör att du är i behov av det. Det är sedan tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden fattar beslut om godmanskap. En god man ska vara en lämplig person. En närstående kan vara god man.

Personen som gode mannen företräder brukar kallas huvudman. Gode mannen är endast ett biträde till huvudmannen, som har kvar sin rättshandlingsförmåga. Detta betyder att gode mannen måste fråga huvudmannen om samtycke till större rättshandlingar, men inte till vardagliga handlingar som tillhör t.ex. hushållet.

Det finns en fördel med att utse en god man jämfört med att ge en generell fullmakt. Fördelen är att kommunens överförmyndarnämnd utövar tillsyn över godmanskapet för att säkerställa att den goda mannen handlar inom ramen för sina uppdrag. Det betyder i praktiken att en myndighet ser till att ingenting konstigt beslutas bakom ryggen på huvudmannen, utan att det hela tiden är huvudmannens intressen som tillvaratas. Med en generell fullmakt finns inte samma kontroll.

Förvaltare

En förvaltare fungerar i stort sätt på samma sätt som en god man. Det finns dock en avgörande skillnad mellan godmanskap och förvaltarskap. En förvaltare har, inom ramen för sitt förordnande, ensam behörighet att utföra rättshandlingar för huvudmannens räkning utan att fråga om samtycke.

Det är tingsrätten som på förslag från överförmyndarnämnden fattar beslut om godmanskap och förvaltarskap. Det är ovanligt att äldre personer har förvaltare. 

Translate