Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Hemtjänst efter sjukhusvistelse

För många uppstår behovet av hemtjänst efter en sjukhusvistelse.

Vårdplanering på sjukhuset

Om du vårdats på sjukhus och kommer behöva hjälp i hemmet efter att du skrivs ut så görs ofta en vårdplanering innan du åker hem. Har du behov av stöd och vård från fler aktörer kan en Samordnad individuell plan göras. Planeringen är sker vid ett möte där du, sjukhuspersonal, kommunens biståndshandläggare, primärvården och andra som kan vara berörda deltar. Du kan också välja att ha med en eller flera närstående. Sjukhuspersonalen tar ofta initiativ till en vårdplanering, men det ska alltid ske i samråd med dig och dina närstående. Du har rätt att bestämma vilka som ska delta på mötet.

Mötet är till för att bedöma hur din vård och omsorg bäst ska kunna tillgodoses efter det att du skrivits ut från sjukhuset. Du har möjlighet att berätta hur din vardag ser ut och vilka eventuella svårigheter du ser i samband med hemkomsten. Samtidigt får du information om vilka hjälpinsatser som finns och vad det kostar.

En samordnand individuell plan är en möjlighet för dig, dina närstående och berörda verksamheter att få en helhetsbild av situationen. Den ska göra att sociala insatser, omvårdnad, rehabilitering och medicinska behandlingar som planeras passar ihop och bidrar till ett bra liv för dig.

Om du är så pass sjuk att hemtjänst och hemsjukvård inte räcker kan biståndshandläggaren föreslå att du flyttar till ett äldreboende. Du kan också själv framföra önskemål om det ifall du känner att du hellre vill flytta än att få hjälp av hemtjänsten och hemsjukvården. 

Ansvarsfördelning mellan kommunen och sjukvården

I den här situationen är det flera olika aktörer involverade och många känner att det är svårt att förstå ansvarsfördelningen mellan sjukhuset, kommunen och primärvården.

Det är biståndshandläggaren från kommunen som utreder och fattar beslut om vilket stöd du ska få. Sjukhuspersonalens roll är att beskriva dina vårdbehov och därigenom ge underlag till biståndshandläggarens bedömning. Sjukhuspersonalen är inte delaktiga i att fatta beslut om vilken äldreomsorg du ska få. Däremot kan de ordinera hemsjukvård. Läs mer om ansvarsfördelningen mellan kommun och region

Ansökan om hemtjänst

Efteråt eller i samband med vårdplaneringsmötet lämnar du in en ansökan om hemtjänst. Biståndshandläggaren från kommunen kommer att hjälpa dig med detta. Det är också biståndshandläggaren som sedan utreder och beslutar om vilket stöd du kommer att få.

I den här situationen på sjukhuset kan du behöva göra din ansökan och kanske därefter välja hemtjänstleverantör eller äldreboende ganska snabbt eftersom det måste finnas en lösning när du skrivs ut. Du kan alltid längre fram ansöka igen och välja om ifall du känner att de beslut som fattades inte var bra. Ett annat alternativ är att fråga om det finns möjighet att få plats på ett korttidsboende så länge och därmed få mer tid att utvärdera olika alternativ. 

Om du redan har hemtjänst 

Kanske hade du hemtjänst redan innan du hamnade på sjukhus. Då är det viktigt att se till att din kontaktman vet när du kommer hem igen samt om dina behov har förändrats. Kanske har du gjort en ny ansökan till kommunen för att få utökad hemtjänst. 

Om du har behov av hemsjukvård

Om du behöver fortsatt medicinsk hjälp, som t ex att ta dina mediciner, är det din vårdcentral som ansvarar för att du får hjälp med detta. Bor du i en kommun där kommunen ansvarar för hemsjukvård så kan det istället vara kommunen. Mer om ansvarsfördelningen mellan kommun och region

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate