Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Äldreboende efter sjukhusvistelse

För många uppstår behovet av äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) efter en sjukhusvistelse.

Vårdplanering på sjukhuset

Om du vårdats på sjukhus och inte kommer att klara dig själv hemma efter att du skrivits ut görs en vårdplanering på sjukhuset. Har du behov av stöd och vård från fler aktörer kan en Samordnad individuell plan göras. Planeringen är sker vid ett möte där du, sjukhuspersonal, kommunens biståndshandläggareprimärvården och andra som kan vara berörda deltar. Du kan också välja att ha med en eller flera närstående. Sjukhuspersonalen tar ofta initiativ till en vårdplanering, men det ska alltid ske i samråd med dig och dina närstående. Du har rätt att bestämma vilka som ska delta på mötet. 

Mötet är till för att bedöma hur din vård och omsorg bäst ska kunna tillgodoses efter det att du skrivits ut från sjukhuset. Du har möjlighet att berätta hur din vardag ser ut och vilka eventuella svårigheter du ser i samband med hemkomsten. Samtidigt får du information om vilka hjälpinsatser som finns och vad det kostar.

En samordnand individuell plan är en möjlighet för dig, dina närstående och berörda verksamheter att få en helhetsbild av situationen. Den ska göra att sociala insatser, omvårdnad, rehabilitering och medicinska behandlingar som planeras passar ihop och bidrar till ett bra liv för dig.

Om du är så pass sjuk att hemtjänst och hemsjukvård inte räcker kan biståndshandläggaren föreslå att du flyttar till ett äldreboende. Du kan också själv framföra önskemål om det ifall du känner att du hellre vill flytta än att få hjälp av hemtjänsten och hemsjukvården.  

Ansvarsfördelning mellan kommunen och sjukvården

I den här situationen är det flera olika aktörer involverade och många känner att det är svårt att förstå ansvarsfördelningen mellan sjukhuset, kommunen och primärvården.

Det är biståndshandläggaren från kommunen som utreder och fattar beslut om vilket stöd du ska få. Sjukhuspersonalens roll är att beskriva dina vårdbehov och därigenom ge underlag till biståndshandläggarens bedömning. Sjukhuspersonalen är inte delaktiga i att fatta beslut om vilken äldreomsorg du ska få. Däremot kan de ordinera hemsjukvård. Läs mer om ansvarsfördelningen mellan kommun och region.

Ansökan om äldreboende

Efteråt eller i samband med mötet lämnar du in en ansökan om äldreboende. Biståndshandläggaren från kommunen kommer att hjälpa dig med detta. Det är som sagt också biståndshandläggaren som sedan utreder och beslutar om vilket stöd du kommer att få.

I den här situationen på sjukhuset kan du behöva göra din ansökan och kanske därefter välja hemtjänstleverantör eller äldreboende ganska snabbt eftersom det måste finnas en lösning när du skrivs ut. Du kan alltid längre fram ansöka igen och välja om ifall du känner att de beslut som fattades inte var bra. Ett annat alternativ är att fråga om det finns möjighet att få plats på ett korttidsboende länge och därmed få mer tid att utvärdera olika alternativ. 

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate