Kontinuitet - samma personer, tid och sätt

Kontinuitet är viktigt inom hemtjänst.

Det lyfts ofta fram att det som äldre värderar mest när det gäller kvaliteten i hemtjänsten är att det är samma personer som kommer, att de dyker upp på samma tider och att hjälpen utförs på samma eller liknande sätt. Inom hemtjänsten kallas detta för kontinuitet. Här kan du få information och råd  om detta och vi ger också tips på hur du kan försöka påverka din egen hemtjänst i detta avseende. Du hittar informationen under rubrikena: 

Samma personer

Att samma person eller grupp av personer kommer hem till dig vecka efter vecka är en stor trygghet. På så sätt lär ni känna varandra och du vet vem som kommer innanför dörren. En person som kommer till dig ofta har större möjlighet att känna till dina behov och veta hur just du vill, eller inte vill ha det. Olika undersökningar om äldreomsorg visar också att detta har stor betydelse för hur nöjd man är med sin hemtjänst.

Olika hemtjänstleverantörer erbjuder olika grad av kontinuitet i detta avseende. Någon kanske har möjlighet att begränsa antalet personer som kommer till dig till en eller två medan andra föreslår en större grupp av personer. Många arbetar med kontaktmannaskap vilket betyder att en person har huvudansvaret för dig och din omsorg och är den som oftast besöker dig. Fråga din hemtjänstleverantör hur de arbetar med kontaktmannaskap och kontinuitet.

Fler personer vid hjälp flera gånger om dagen

Det kan vara bra att ha i åtanke att om du behöver hjälp flera gånger om dagen eller med många olika sysslor kan flera olika personer behöva besöka dig. Ingen personal kan jobba hela tiden eller göra alla typer av uppgifter. Men självklart ska antalet personer som besöker dig vara rimligt i relation till dina behov.

Med exemplet nedan vill vi visa hur det kan se ut för en fiktiv person, Ernst.

Ernst har hjälp fyra gånger om dagen, morgon, lunch, eftermiddag och vid sänggående. Han har också hjälp med inköp och städning.

  • Morgon och lunch är det samma person som kommer (1)
  • Eftermiddag och kväll kommer en annan (2).  
  •  En gång i veckan får Ernst hjälp med handling som sköts av en tredje person (3)
  • När Ernst ska duscha behöver han hjälp av två personer, så den ordinarie tar med sig någon (4).
  • Varannan vecka får Ernst städning av en personal som enbart arbetar med just det (5).
  • Under helgen är de som har kommit i veckan ofta lediga och då kommer två till fyra andra personer (6, 7, 8, 9).

En vanlig vecka träffar alltså Ernst 5-9 olika personer. 

Fler personer om du har hemsjukvård

Det är också bra att vara förberedd på att den som förutom hemtjänst också har hemsjukvård ofta kommer i kontakt med fler personer. Hur hemsjukvården är organiserad skiljer sig mellan kommuner. I vissa fall är det primärvården, alltså din vårdcentral/husläkarmottagning/hälsocentral som ansvarar för hemsjukvården och personalen kommer då därifrån. I andra fall har kommunen ansvaret. I en del kommuner ingår hemtjänsten och hemsjukvården i samma organisation. Oavsett hur det är organiserat så kan det ändå ibland vara hemtjänsten som utför hemsjukvården. Enklare insatser som att lämna läkemedel från en dosett kan nämligen delegeras av sjuksköterska till hemtjänstpersonalen. Läs mer om hur hemsjukvård fungerar här.

Vikarier

Ibland kan du möta nya personer när hemtjänsten behöver ta in vikarier för att någon är sjuk eller ledig. Särskilt under sommaren och högtider kan man behöva ha överseende med att ordinarie personal är ledig. Schemat behöver då göras om och vikarier tas ni. Om du tycker att det känns otryggt att det kommer nya personer så kan du be din hemtjänst att informera dig i förväg om det kommer någon du inte känner. Många hemtjänstenheter har detta som rutin. Om just din hemtjänst inte erbjuer detta kan du ändå begära att personen som kommer till dig har någon form av ID-handling som visar att han eller hon är från hemtjänsten.

Samma tider

Det kan vara skönt att ha fasta rutiner kring vilka dagar och tider man får hjälp. Att veta att den som ska hjälpa dig upp på morgonen kommer vid samma tid och att städ och tvätt blir gjort vissa bestämda dagar, innebär en trygghet. Diskutera med din hemtjänst vilka möjligheter de har att erbjuda detta.

Samma sätt

Det är naturligt att vilja att den hjälp man får ska utföras på samma eller liknande sätt varje gång. Det är jobbigt att upprepade gånger behöva förklara vad som ska göras och på vilket sätt. Problemet uppstår ofta när du har hjälp av flera personer. Då är det viktigt att hemtjänstleverantören har rutiner för hur informationen överförs inom personalgruppen. Fråga din hemtjänst hur de arbetar med att den typen av information når fram till alla som ska hjälpa dig. 

Att påverka kontinuiteten

När du blivit beviljad hemtjänst så kan du ställa en rad frågor till utföraren om hur kontinuiteten kommer fungera. Exempel på frågor att ta upp är:

  • Hur många personer kommer jag att få hjälp av? 
  • Om någon är sjuk, hur vet jag vem som kommer i stället?
  • Hur arbetar man med vikarier, finns det fasta som återkommer?

Fler frågor hittar du i checklistan som Seniorval.se har tagit fram inför ditt möte med hemtjänsten.

I vissa kommuner kan du välja hemtjänst, det innebär att du har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna i ditt hem - kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen. Bor du i en kommun med valfrihet kan du ställa frågorna ovan till olika leverantörer innan du väljer. Du kan sen använda svaren för att utvärdera vem som passar dig och som verkar ha bäst arbetssätt för att erbjuda kontinuitet. Ett bra tips är att också prata med någon som har erfarenhet av att använda en viss hemtjänstleverantör och fråga hur de upplever att kontinuiteten fungerat.

Bor du i en kommun där du inte kan välja bland olika hemtjänstleverantörer så kan du använda frågorna i din kontakt med hemtjänsten för att sätta fokus på att detta är viktigt för dig.

Är du missnöjd?

Börja med att prata med berörd personal och se om ni kan lösa problemen. Bor du i en kommun där du själv får välja hemtjänstleverantör kan du alltid byta utförare. Även om det kan kännas jobbigt att börja på ny kula med nya människor så kan det vara värt det. Bytet kan ju innebära att du får en bättre kontinuitet och att färre personer kommer hem till dig framöver. Vill du byta så hör av dig till den leverantör du vill ha istället eller prata med din biståndshandläggare i kommunen.

Bor du i en kommun utan valmöjlighet och du inte upplever förbättring efter samtal med personalen kan du framföra detta till berörda chefer och därefter ledningen för den förvaltning på kommunen som ansvarar för äldreomsorg. Läs mer om hur du framför med synpunkter och klagomål här

Translate