Överklagan och klagomål

Du kan alltid överklaga beslut om kommunal äldreomsorg och framföra klagomål om du inte är nöjd med hur den utförs. På så sätt bidrar du till att göra äldreomsorgen bättre och säkrare.  

Överklagan

Om du inte är nöjd med det beslut som din biståndshandläggare har kommit fram till har du rätt att överklaga beslutet.

Hur gör du?

Överklagan ska vara skriftlig och skickas till socialnämnden i din kommun inom tre veckor efter att du har fått ditt beslut. I överklagan ska det stå vilket beslut du är missnöjd med, vilken ändring du vill ha och varför. Du ska också skicka med eventuella handlingar som du tycker är viktiga, exempelvis intyg eller utdrag. Din biståndshandläggare eller äldreombudsmannen (om det finns en sådan i din kommun) kan ge mer exakt information om hur du gör en överklagan. 

Hur hanteras överklagan?

Socialnämnden kommer att gå igenom din ansökan igen och se om det finns anledning att ompröva beslutet. Annars skickas din överklagan till Förvaltningsrätten som är den domstol som prövar bland annat socialtjänstens beslut. 

Förvaltningsrätten kan komma fram till två saker. Antingen så har kommunen inte gjort något fel och då kvarstår beslutet. Eller så har kommunen gjort fel och då upphävs beslutet. Förvaltningsrätten fattar alltså inte något nytt beslut i ditt ärende. De bara avgör om kommunen gjort rätt eller fel. Om kommunen gjort fel måste kommunen behandla ärendet igen.

Du kan gå vidare till kammarrätten och, i sista hand, Högsta förvaltningsdomstolen om du inte är nöjd med dommen i förvaltningsrätten. Ett ärende prövas dock endast i dessa instanser om det anses viktigt och kan ge framtida vägledning om hur liknande fall ska bedömas. Det kallas för att det krävs prövningstillstånd. 

Om kommunen anser att förvaltningsrättens eller kammarrättens dom är felaktig så har de också rätt att överklaga.

Klagomål

Om du är missnöjd med den hjälp du får av biståndshandläggaren, hemtjänsten, äldreboendet eller någon annan insats så har du självklart rätt att framföra det. 

Börja med att prata med berörd personal och se om ni kan lösa problemen. Om det inte sker en förbättring så vänd dig till berörda chefer och därefter ledningen för den förvaltning på kommunen som ansvarar för äldreomsorg. Du kan också alltid vända dig till ansvariga politiker i kommunen om du känner att du inte får gehör och vill gå vidare.

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tar också emot klagomål och om klagomålet gäller hemsjukvårdsinsatser så kan du också vända sig till patientnämnden i det län där du bor.

Byt utförare

I kommuner där du själv får välja hemtjänstleverantör, äldreboende eller utförare av annan typ av stöd kan du alltid byta verksamhet om du inte är nöjd. Vänd dig till din biståndshandläggare om du vill göra det. 

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate