Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Var

Att välja äldreboende

Man och kvinna funderar på vilket äldreboende de ska välja.

Dina möjligheter att välja till vilket äldreboende (särskilt boende/vård- och omsorgsboende) du vill flytta ser olika ut i olika kommuner. 

Vissa kommuner tillämpar valfrihet när det gäller äldreboende. Det innebär att när du beviljats äldreboende får du själv välja hos vilka boenden du vill ansöka om plats. Du kan välja bland de boenden som kommunen har godkänt. Oftast finns det boenden i så väl kommunal som privat regi. Vissa kommuner godkänner även boenden som är geografiskt belägna i andra kommuner.

Men även om du bor i en kommun som inte har valfrihet för äldreboenden så har du rätt att ha önskemål och du bör alltid utvärdera om du tror att du kommer att trivas på det boendet som du blir erbjuden plats på innan du tackar ja till platsen och flyttar dit. 

Oavsett vad som gäller där du bor bör du därför känna till hur du kan utvärdera olika äldreboenden och bedömma deras kvalitet för att veta om de passar dig. Därtill bör du sätta dig in i vilka möjligheter din kommun faktiskt ger dig att välja. I detta avsnitt kan du läsa mer om:

Utvärdera och hitta ett boende som passar dig

Många tycker att detta är svårt. Man har ingen erfarenhet av de olika alternativen och många upplever att informationen från kommunen är svårtillgänglig och knapphändig. 

För att hjälpa dig i denna process har Seniorval.se tagit fram tips och en checklista för att välja äldreboende. Du hittar dem till höger. De ger konkreta tips på hur du kan hitta ett alternativ som passar dig. Sök även information om olika äldreboenden där du bor i Seniorval.se:s söktjänst. 

Bor du i en kommun med valfrihet så ska också kommunen tillhandahålla information om de äldreboenden som du kan välja mellan. Din biståndshandläggare måste dock hålla sig neutral och får inte rekommendera eller premiera något särskilt, vilket gör att du själv behöver bilda dig en uppfattning om vilka äldreboenden som bäst kan tillgodose dina behov. 

Så går valet av äldreboende till i kommuner med valfrihet

Exakt hur kösystemen ser ut och hur du gör ditt val brukar vara lokalt utformat. Men i de flesta kommuner som har valfrihet ges du möjlighet att välja och rangordna flera alternativ. Kommunen ska som sagt tillhandahålla information om alla alternativ. 

När du har kommit fram till vilka äldreboenden du vill välja så meddelar du det till din biståndshandläggare. Du kan aldrig få några garantier för att verkligen få en plats på det boende du allra helt önskar. Det kanske inte finns en ledig plats just då eller så står det flera personer före i kö.

Om du inte får plats direkt på det ställe du önskar kan kommunen föreslå en annan plats till dig. Generellt gäller i kommuner med valfrihet att du har rätt att tacka nej till den platsen och stå kvar i kö på de boenden som du valt. Du ska även kunna tacka ja till platsen men stå kvar i kö för att sedan flytta en gång till om en plats blir ledig på ett av boendena som du har valt. Men hör dig alltid för med din biståndshandläggare vilka kösystem de har innan du tackar ja eller nej till en plats som inte är ett av dina val.

Kommuner som tillämpar valfrihet är skyldiga att i största möjliga utsträckning tillgodose dina önskemål. Du har alltid rätt att tack nej till en plats som du inte önskar och vänta på erbjudande om en ny plats.

Dina möjligheter att välja äldreboende i kommuner som inte har valfrihet

Bor du i en kommun som inte har ett uttalat valfrihetssystem för äldreboende har du ändå rätt att ha önskemål.

Fråga biståndshandläggaren vad som händer om det inte finns plats där du önskar bo. Har du möjlighet att ställa dig i kö? 

Fråga också vad som händer om du blir erbjuden en plats som du inte vill ha och därför tackar nej till. Antingen godkänner de detta och försöker hjälpa dig att få en plats där du faktiskt vill bo. Men de kan också säga att de inte har skyldighet att erbjuda dig en annan plats. I det senare fallet kan du överklaga beslutet om du får ett formellt avslag på din begäran. Du har med andra ord alltid rätt att tacka nej till en plats du inte önskar och vänta på att få erbjudande om en ny plats. 

Bedöma kvalitet

Hur vet jag att just den här verksamheten håller hög kvalitet? Det frågar sig nog de flesta inför valet av äldreboende. Visst vore det skönt om det fanns något enkelt mått att gå efter, men att mäta kvalitet är komplext. Det innefattar många olika delar, till exempel vårdkompetensen, personalens bemötande och lokalernas utformning. Här nedan har vi sammanställt de underlag som du kan titta på för att bilda dig en uppfattning om verksamheters kvalitet. Du får också information om hur du kan tolka dessa.

Men först två saker som är bra att känna till i sammanhanget: 

  1. Kommunerna är ytterst ansvariga för att verksamheter de godkänt håller bra kvalitet. Du som enskild ska kunna känna dig trygg oavsett vem du väljer. Om du skulle uppleva bristande kvalitet är det viktigt att du framför det till kommunen. På så sätt bidrar du till att äldreomsorgen blir bättre och säkrare. Läs mer om hur du kan framföra synpunkter här.
  2. Olika personer tycker också att olika saker är viktiga, vilket gör att inget alternativ är bäst för alla. Att en verksamhet motsvarar just dina behov och önskemål är därför centralt. 
  3. Eftersom det är komplext att mäta kvalitet så bör alla underlag tolkas med försiktighet. Se det som att de ger dig viss information. 

Tillsynsrapport och uppföljning

Kommunerna är ansvariga för att kontrollera samtliga boenden. Ingen verksamhet kan få tillstånd utan att först ha blivit godkänd. Fråga din biståndshandläggare när de gjorde den senaste tillsynen eller uppföljningen och säg att du skulle vilja ta del av resultaten. 

En sak att ha i åtanke är att många tillsynsrapporter inte är skrivna för att ge dig som kund kvalitetsinformation, utan som ett internt dokument för kommunens tjänstemän och politiker. Informationen kan därför vara svår att tolka, men titta på den och se om du får ut något av det. Du kan också be din biståndshandläggare om hjälp att förstå informationen. Framkommer det någon kritik eller beröm i rapporten? Tänk också på att vad verksamheten har gjort med kritiken, kan vara viktigare än kritiken i sig. 

Brukar- och kundundersökningar

Ett bra sätt att ta reda på hur andra hur upplevt en verksamhet är att ta del av brukar-/kundundersökningar. De personer som nyttjar äldreomsorgen och deras närstående tillfrågas i dess vad de tycker om den hjälp de får. Socialstyrelsen gör varje år en undersökning där alla godkända verksamheter för äldreomsorg i hela landet ingår, mer information om den i nästa stycke. Fråga också din biståndshandläggare vilka undersökningar de kan hänvisa till. Du kan även fråga verksamheten direkt, ibland gör de egna för sin verksamhet. 

Något som är viktigt när du tolkar en brukarundersökning är att titta på hur många som har svarat på enkäten (svarsfrekvensen). Om det bara är ett fåtal som har svarat är resultaten inte lika tillförlitliga. Anta till exempel att av ett hundratal boende på ett äldreboende har endast femton svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är då femton procent och vad dessa femton svarat stämmer kanske inte med vad majoriteten av de boende tycker. Kanske är det de som är mest missnöjda eller nöjda som valt att svara? Även om svarsfrekvensen är hög kan det vara bra att titta på hur många som har svarat. Kanske är det en liten verksamhet som få nyttjar? Även i dessa fall bör du fundera över vilken vikt du vill tillmäta svaren.  

En till aspekt som kan vara bra att tänka på är om det framgår om det är den äldre eller en anhörig som svarat på frågorna? Rör det exempelvis ett boende för personer med demens så är det en utmaning att göra en undersökning med de boende själva. 

Att jämföra resultaten från en verksamhet med genomsnittet för samtliga verksamheter kan ge en bild av hur olika alternativ presterar i relation till varandra.

Socialstyrelsens Äldreguide

Socialstyrelsens Äldreguide presenteras resultat från två undersökningar, en med personer som nyttjar äldreomsorg och en med ansvariga för verksamheter. Syftet är att du ska kunna jämföra äldreboenden och hemtjänstverksamheter på en rad områden. Materialet är tänkt som allmän vägledning. Beroende på vad du tycker är viktigt kommer du att uppfatta vissa uppgifter som mer informativa än andra.  

Du hittar resultaten för specifika verksamhet via länkar på presentationer av verksamheter här på Seniorval.se eller genom Äldreguidens sökfunktion. För varje verksamhet presenteras en tabell som innehåller uppgifter grupperade efter olika kvalitetsområden. Dessa är bland annat ”Inflytande och delaktighet” samt ”Personal och utbildning”. Titta igenom tabellerna och bedöm vilken informationen du tycker täcker in de kvalitetsaspekter som är viktigast för dig.

Den första undersökningen som Äldreguiden redovisar svar från är en nationella undersökningen om vad äldre med hemtjänst eller äldreboende tycker om äldreomsorgen. Läs mer om undersökningen här.

Den andra undersökningen som uppgifterna i Äldreguiden är hämtade från besvaras av ansvariga i verksamheterna. Socialstyrelsen gör omfattande kontroller av uppgifterna men fel kan förekomma. Det kan bero på feltolkning av frågor i enkäter, fel som inte uppmärksammas i kvalitetskontrollen eller att uppgiftslämnaren medvetet har lämnat felaktig information. Förhållanden kan också ha förändrats sedan underlaget samlades in. Du kan alltid be en verksamhet bekräfta uppgifter som du tycker är viktiga. Läs mer om undersökningen här.  

Om du inte hittar ett boende eller en hemtjänst i guiden beror det på att verksamheten är ny, att den har valt att inte svara på frågorna eller att den har för få kunder. Av integritetsskäl ingår inte verksamheter som färre än sju svarande.

Verksamheternas egna kvalitetsuppföljningar

Det finns verksamheter som gör interna kvalitetsuppföljningar. Fråga hur materialet har tagits fram och bedöm om du tycker att metoden verkar tillförlitlig. 

Lex Sarah-anmälningar 

Anställda inom äldreomsorgen, såväl i kommunala som privata verksamheter, har en skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden på jobbet. Detta regleras av socialtjänstlagen och kallas för att göra en Lex Sarah-anmälan.  

Anmälan görs till berörd nämnd i kommunen, vanligen socialnämnden. Du kan fråga din biståndshandläggare om det har inkommit några anmälningar under de senaste åren mot någon verksamhet. Du bör också fråga om och hur missförhållandet åtgärdats innan du drar några slutsatser. 

Referenser

Andras erfarenheter är ofta ett bra mått på kvalité. Ta därför alltid referenser på en verksamhet. Kanske känner du någon med erfarenhet av verksamheten som du kan fråga, annars kan du höra om du kan få kontakt med någon. 

Ställ frågor

Det kanske allra viktigaste för att bedöma kvalitén är att ställa de frågor som är viktiga för just dig. Ställ frågor när du besöker ett äldreboende. Som ett stöd och inspiration har Seniorval.se tagit fram checklistor för att välja äldreboende.

Checklista - äldreboende

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate