Vad kan du få hjälp med?

Två kvinnor som pratar om vilken hjälp den kommunala äldreomsorgen omfattar.

Kommunen har till uppgift att ge äldre den hjälp de behöver för att kunna bo kvar hemma samt erbjuda särskilda bostäder när de äldre inte kan bo kvar hemma längre. Kommunen ska också söka upp äldre människor och berätta vilka rättigheter de har och vilken vård och omsorg de kan få. I praktiken innebär båda dessa uppgifter olika typer av stödinsatser som hemtjänst, ledsagning, äldreboende och mötesplatser.

Nedan ges generella beskrivningar av vanliga stödinsatser som förekommer i de flesta kommuner. Eftersom den kommunala äldreomsorgen kan skilja sig åt mellan kommuner är det viktigt att undersöka vad just din kommun har att erbjuda. 

 

Det är också bra att känna till att många insatser kräver biståndsbeslut. Det innebär att du måste ansöka om att få stöd och att en biståndshandläggare på kommunen utreder din ansökan och fattar beslut om du har rätt till hjälp (bistånd) eller inte. Du har rätt att ansöka om vilket stöd du vill. 

Anhörigstöd

Alla som vårdar en anhörig har rätt till hjälp och stöd. Ekonomiskt stöd, samtalsstöd, avlösning och dagverksamhet är exempel på stöd som kommunen kan hjälpa till med.

Dagverksamhet

Kommunal dagverksamhet är en slags träffpunkt för äldre och demenssjuka där man tillsammans utför stimulerande aktiviteter, äter och umgås tillsammans.  Dagverksamhet kan vara ett bra sätt att bryta ensamhet och isolering och ett sätt att avlasta anhöriga som vårdar en närstående. Dagverksamhet är ett behovsprövat stöd.

Fixarservice

Många kommuner erbjuder fixarservice eller vaktmästarservice till sina äldre invånare. Syftet är att göra hemmen tryggare och minska risken för olyckor och fallskador i hemmet. Sätta i glödlampor på svåråtkomliga ställen, byta gardiner eller hänga upp adventsbelysning är exempel på göromål som fixarservice kan hjälpa dig med. Läs mer om fixarservice.

Färdtjänst

Färdtjänst är en transportservice för alla som har en långvarig funktionsnedsättning som gör det svårt att resa med allmänna kommunikationsmedel. Färdtjänstresorna sker oftast med en vanlig taxibil. För det mesta åker du tillsammans med någon eller några andra vilket kan innebära att du måste åka till flera adresser innan du kommer fram till din destination.

För att ha rätt till färdtjänst måste du ha ett permanent funktionshinder. En läkare måste intyga ditt behov av färdtjänst på ett särskilt intyg.

Hur man ansöker om färdtjänst kan variera i olika kommuner. Oftast vill kommunen att man skickar in läkarintyget för utredning och beslut. En färdtjänstutredare kommer sedan skicka ett brev till dig tillsammans med en ansökningsblankett. Ansökan skickar du tillbaka till kommunen som sedan skickar alla handlingar (läkarintyg, utredning, ansökan och fotografi) till Färdtjänstnämndens förvaltning, där man fattar beslut om färdtjänsttillstånd. Om du inte är nöjd med deras beslut kan du överklaga det. Det kommer stå på ditt skriftliga beslut hur du gör för att överklaga.

Hemsjukvård

Hemsjukvård kan vara aktuellt när du har stora svårigheter att ta dig till din vårdcentral eller annan öppenvårdsmottagning. Du kan få hjälp med t ex läkemedelshantering, sårbehandling, smärtlindring eller rehabilitering i hemmet istället. Hemsjukvård har länge legat på landstingens ansvar, men fler och fler kommuner har börjat ta över ansvaret för hemsjukvård.

Läs mer om hemsjukvård.

Hemtjänst

Alla som känner att de inte klarar av sin vardag på samma sätt som förut har rätt till hemtjänst. Insatserna kan vara allt från hjälp med enklare sysslor någon dag i veckan till hjälp med det mesta flera gånger per dygn. Städning, sällskap på promenader, matlagning och hjälp med din personliga hygien är vanliga sysslor som hemtjänsten utför.

Läs mer om hemtjänst.

Informationsinsatser och rådgivning

Det är vanligt att kommunen gör förebyggande hembesök hos personer som nått en viss ålder t.ex. när man har fyllt 80 år och inte tidigare varit i kontakt med kommunens äldreomsorg. Under besöket pratar man t.ex. om vad man kan göra för att undvika att ramla i sitt hem och andra förebyggande åtgärder. Kanske diskuterar man hur man kan anpassa hemmet så att den äldre kan bo kvar hemma längre.

Kommunen kan också erbjuda hälsoutbildningar, informera om bra kost och måltider eller anordna seniordagar där man informerar om vad som görs för kommunens äldre invånare.

Korttidsboende

På korttidsboende kan man bo en begränsad period om man är i behov av rehabilitering efter sjukdom eller sjukhusvistelse. Det kan också vara en avlastning för anhöriga som vårdar en närstående att vårdpersonal tar hand om vård och rehabilitering under en kortare period. I vissa fall kan korttidsboende även vara aktuellt i väntan på permanent äldreboende. Plats på korttidsboende är biståndsbedömt.

Ledsagning

När man behöver en arm att stödja sig på för att kunna gå längre sträckor eller göra sina vardagsärenden och läkarbesök är ledsagning ett utmärkt sätt att komma ut. Kanske vill du gå på en utställning, göra en utflykt eller bara ta en promenad i parken. Oftast handlar ledsagning om att bryta en social isolering och kan vara avgörande för en äldre människas hälsa och självkänsla. Ledsagning är biståndsprövat och blir du beviljad kan du ofta få den utförd av dem som hjälper dig med hemtjänst så att du slipper att involvera fler personer i ditt liv.

Trygghetslarm

Ett trygghetslarm gör det möjligt att snabbt kunna påkalla hjälp i akuta situationer, om man t ex har ramlat. Larmet består ofta av en dosa som kopplas till den vanliga telefonen. Till larmet hör också en larmknapp som bärs runt halsen eller runt handleden. När man trycker på larmknappen går en signal till en larmcentral eller till hemtjänsten. Du ansöker om trygghetslarm hos din kommun. I de flesta kommuner är det biståndsbedömt, men det finns även kommuner där du kan få ett trygghetslarm bara du ansöker om det.

Äldreboende

Äldreboende är bostäder för dig som behöver service och omvårdnad dygnet runt. Boendet ger alla hjälpinsatser som du behöver i vardagen, inklusive hälso- och sjukvårdsinsatser av sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast liksom regelbundna läkarbesök. Det finns flera olika benämningar på äldreboende. Den samlande beteckningen från socialtjänstlagen är särskilt boende men du kan också stöta på vård- och omsorgsboende, servicehus, sjukhem, demensboende, ålderdomshem, omsorgsboende och omvårdnadsboende.

Läs mer om äldreboende.

Regelverken kan skilja sig

Ta reda på hur det fungerar i din kommun.

Translate