Ansvar/samverkan kommun och region

Många äldre som behöver stöd i vardagen möter både kommun och region. Här får du information om ansvarsfördelning och samverkan mellan dessa aktörer. 

Ansvarsfördelning

Många äldre är i behov av både äldreomsorg och sjukvård. Generellt ansvarar kommunen för äldreomsorg och regionen (vårdcentral/husläkare eller sjukhus) för sjukvård. Men det finns vissa undantag kring hemsjukvård och sjukvård på äldreboenden. I punkterna nedan presenteras information som kan vara bra att veta kring ansvarsfördelningen. 

Hemsjukvård

 • Det kan antingen vara kommunen eller regionen som ansvarar för basal hemsjukvård, det ser olika ut i olika kommuner. I basal hemsjukvård ingår insatser som exempelvis medicinering, provtagning och omläggning av sår samt rehabilitering och förskrivning av hjälpmedel. Läs mer om basal hemsjukvård.
 • Regionen ansvarar alltid för avancerad sjukvård som utförs i hemmet som du annars hade fått på sjukhus. Läs med om avancerad sjukvård i hemmet.
 • Om regionen ansvarar för basal hemsjukvård utgår den från primärvården (vårdcentral eller motsvarande). Hemtjänsten kommer fortsatt från kommunen, vilket innebär att om du har både hemtjänst och hemsjukvård samarbetar du med två olika organisationer i ditt hem.
 • Om kommunen ansvarar för basal hemsjukvård kan personalen från hemtjänsten och hemsjukvården komma från en och samma organisation, antingen kommunen själv eller en privat utförare som kommunen har godkänt och du valt.
 • Hemsjukvården, oavsett om den drivs under kommunen eller regionen, kan delegera vissa sjukvårdsinsatser till hemtjänstpersonal. I dessa fall blir även hemtjänsten involverad i din sjukvård.
 • Kommunen har inga läkare anställda och ansvarar därmed aldrig för läkarinsatser. Bor du hemma och vill ha kontakt med läkare vänder du dig alltid till din husläkare. Du kan höra om denne har möjlighet att göra hembesök.

Sjukvård på äldreboende

 • Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård på äldreboenden, inkl. rehabilitering och utprovning av hjälpmedel.
 • Läkaren på ett äldreboende ingår dock i regionens organisation. Du kan välja att ha kvar din egen husläkare även när du bor på äldreboende. 

Samverkan

Om du är i behov av både äldreomsorg och sjukvård kommer du komma i kontakt med en rad olika aktörer inom kommun och region i din omsorg och vård. Biståndshandläggare, hemtjänst, sjukhuspersonal, husläkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter m.fl.

För att du ska få ett sammanhållet stöd är det viktigt att alla involverade aktörer samverkar. Äldreomsorgen behöver information från sjukvårdspersonalen och vise versa för att kunna ge dig den hjälp som är anpassad till din situation. Om du har varit på sjukhus - hur kommunicerar läkare och sjuksköterskor med personalen inom hemsjukvården eller på äldreboendet? Vilken information får din husläkare från din hemsjukvård inför ett läkarbesök och hur återrapporteras resultaten? Hur vet hemtjänsten om dina omvårdnadsbehov ändras efter en sjukhusvistelse så att de kan anpassa hjälpen du får?

Samverkan är en skyldighet

Involverade aktörer är skyldiga att ha en samverkan - det är inte upp till dig att se till att det sker. Ofta har de mycket kommunikation med varandra utan att du kanske vet om det. Fråga dock hur det går till så du känner dig trygg med att inget hamnar mellan stolarna. Du ska veta vem du ska vända dig till med vad. 

Rätt till fast vårdkontakt och gemensam individuell plan

Det är också bra att veta att du enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) har rätt att be om att få en fast vårdkontakt och att det utformas en gemensam individuell plan för de stöd du får. Planen ska när det är möjligt upprättas tillsammans med dig. Närstående ska ges möjlighet att delta i arbetet med planen, om det är lämpligt och du inte motsätter sig det. Av planen ska det framgå

 1. vilka insatser som behövs
 2. vilka insatser respektive huvudman ska svara för
 3. vilka åtgärder som vidtas av någon annan än kommunen eller regionen
 4. vem av huvudmännen som ska ha det övergripande ansvaret för planen.