Karl Nordströms väg uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Karl Nordströms väg

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Karl Nordströms väg 15
Postnummer
432 53
Postort
Varberg
Telefonnummer
010-130 44 15
E-post
carin.axklev@norlandia.com
Kontaktperson
Carin Axklev, verksamhetschef

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Norlandia Äldreomsorgs äldreboende Karl Nordströms väg är ett trivsamt och rogivande äldreboende i Varberg där dina personliga behov och önskemål står i centrum. Vi erbjuder ett omsorgsfullt boende och vård för äldre i en trygg och hemliknande miljö. Med fokus på kvalitet och välbefinnande skapar vi en gemenskap där varje individ får den respekt och omsorg de förtjänar.

 

Norlandia är på uppdrag av Varbergs kommun ansvarig för driften av verksamheten. 

 

Karl Nordströms väg drevs tidigare av Frösunda Äldreomsorg, som hösten 2023 blev en del av Norlandia.

Verksamhetens storlek (antal lägenheter)
51
Språk
Svenska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Kvalitet i Norlandia
Att erbjuda kvalitet i våra tjänster är Norlandias viktigaste uppdrag. Kvalitet uppstår i mötet mellan de äldre och våra medarbetare. Det handlar om vad vi gör och hur det upplevs av våra kunder. Man ska uppleva trygghet, erbjudas stimulerande aktiviteter, god mat och lyhördhet av oss, dvs ett gott liv varje dag.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån evidens och uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att förbättra välfärdstjänsten…” och våra grundläggande värderingar ”Kompetent, Ambitiös, Respektfull, och Energisk” är ledstjärnor i allt vi gör.

Kvalitetssäkring
Norlandia kvalitetssäkrar sina vård- och omsorgstjänster genom följande processer:
- Händelsehantering
- Socialstyrelsens brukarundersökning
- Medarbetarundersökning
- Internrevisioner
- Egenkontroll
- Verksamhetsplan med tydliga kvalitetsmål

Ovanstående kvalitetssäkringsprocesser följs upp genom: 
- Business review
- Patientsäkerhetsberättelse
- Kvalitetsbokslut

Kvalitetsregister
Certifieringar
<p>Vårt digitala kvalitetsledningssystem TQM är certifierat enligt&nbsp;<a href="https://www.svenskcertifiering.se/iso9001.html">ISO 9001</a>, Kvalitet</p>
<p><a href="https://www.svenskcertifiering.se/iso14001.html" target="_blank">ISO 14001</a>, Miljö</p>

Personal

Personal på verksamheten:

Personal för din trivsel
På Karl Nordströms väg får du en trygg, säker och individanpassad vård och omsorg dygnet runt. Under ledning av verksamhetschef och enhetschef arbetar omsorgspersonal, sjuksköterskor, arbetsterapeut och fysioterapeut med vården och omsorgen av de boende. Här får du också en egen kontaktman som säkerställer att du får det stöd och den hjälp du vill ha enligt dina behov och önskemål för att få ett gott liv varje dag.

 

norlandia personal

Ägare, styrelse, ekonomi

Bolagsfakta:
Ägare:
Sjukfrånvaro:
6,6% sjukfrånvaro för Norlandia Care AB för 2017. Beräkningsgrund: Sjukfrånvaro dag 2-365