Betelhemmet uppfyller Vårdföretagarnas medlemskrav för transparens och öppenhet

Vårdföretagarna är en arbetsgivar- och bransch­organisation för vård­givare som bedriver vård och omsorg i privat regi oavsett driftsform. Alla med­lemmar i Vårdföretagarna ska redovisa information om sina verksam­heter, för att allmänheten enklare ska kunna få relevant information om enskilda privata utförare.

Nedan redovisas informationen för Betelhemmet

Kontaktinformation

Organisation
Hemsida
Gatuadress
Kvarnvägen 6
Postnummer
611 70
Postort
Jönåker
Telefonnummer
072-700 90 12
E-post
johanna.olin@telia.com
Kontaktperson
Johanna Olin

Basfakta om verksamheten

Verksamhetens mål och inriktning:

Betelhemmet är ett litet, lantligt äldreboende i Jönåker som ligger 1,5 mil söder om Nyköping. Hemmet grundades 1993 av Helge och Karin Lundborg som hade en genuin kärlek och omtanke för äldre. Deras vision var att skapa ett gemytligt äldreboende med hemkänsla och värme utifrån kristna värderingar och ännu råder Helge och Karins anda.

Idag drivs Betelhemmet som en stiftelse med Betelförsamlingen i Jönåker som huvudman. Betelhemmet är inte vinstdrivande utan all eventuell vinst återinvesteras i Betelhemmet till förmån för våra boende och vår personal.

Betelhemmet har Nyköpings kommun som uppdragsgivare och alla boende kommer till oss genom kommunens biståndshandläggare.

Betelhemmet har en kristen profil. Dock vill vi betona att vi inte lägger någon värdering i de boendes trosuppfattning eller inställning till den kristna tron. Vi välkomnar alla och boendet är anpassat till alla - oavsett livsåskådning. En viktig hörnsten som vi arbetar utifrån är övertygelsen om alla människors lika värde. Vi är måna om ett gott bemötande och visad respekt för den personliga integriteten. Att behandla sin nästa så som man själv önskar bli behandlad är centralt i den kristna etiken och är vår utgångspunkt i mötet med de boende. Om du vill veta vad som händer hos oss på Betelhemmet kan du besöka vår nyhetssida genom att klicka här.

Språk
Arabiska

Kvalitet

Verksamhetens arbete med kvalitetssäkring:

Betelhemmet arbetar fortlöpande med att bli bättre och höja kvaliteten, därför har vi en särskild blankett till boende och anhöriga där de kan framföra sina synpunkter och klagomål. Blankett finns även för att bekräfta inlämnandet av synpunkter och klagomål. Betelhemmet ska inom 14 dagar ge respons på synpunkten eller klagomålet.

Fyra till fem gånger per år har vi boenderåd. Då samlar vi så många boende som möjligt och håller ett litet rådslag. Verksamhetschefen informerar om Betelhemmet och vad som ligger i tiden och alla boende har möjlighet att framför önskemål kring boendet, aktiviteter eller annat.

På Betelhemmet arbetar vi aktivt med att ständigt förbättra vårt arbete. Det gör vi med hjälp av ett händelserapporteringssystem. Systemet bygger på kvalitetsmöten som hålls en gång varje månad. På kvalitetsmötet redovisas alla händelserapporter och en åtgärdsplan upprättas i de fall det är nödvändigt. Resultatet av kvalitetsmötet redovisas sedan på ordinarie arbetsplatsträff så att hela personalgruppen får samma information samtidigt gällande åtgärder.

På Betelhemmet används bedömningsinstrument för att säkerställa att vi kan hålla hög kvalitet på omvårdnaden. Vi är anslutna till Senior Alert, där vi kan bedöma risker för undernäring, sår, fall och munhälsa. Om det bedöms att det finns risker så skrivs en åtgärdsplan för detta som kopplas ihop med genomförandeplanen. Bedömningsinstrument för smärta, inkontinens och dödsfall används också för att säkerställa hög patientsäkerhet och god omvårdnad. Sjuksköterskan ansvarar för att allt dokumenteras på rätt sätt. För att läsa mer om vårt kvalitetsarbete klicka [link=http://www.betelhemmet.se/index.php?option=com_content&view=article&id=13&Itemid=13]här[/link].

Kvalitetsregister

Personal

Personal på verksamheten:

På Betelhemmet arbetar totalt 19 personer, varav en verksamhetschef. Vi har en sjuksköterska som arbetar dagligen, på kvällar och helger anlitas Nyköpings kommuns joursjuksköterskor. Det finns två kökspersonal och 15 omvårdnadspersonal. På Betelhemmet har vi även tillgång till läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut.

Ägare, styrelse, ekonomi