Tjänster hemma

Boende

Gemenskap

Hemtjänst i praktiken

När du har fått ditt beslut om hemtjänst är nästa steg att få det att fungera i praktiken på ett sätt som du trivs med. För många äldre är hemtjänsten en enorm tillgång för att klara vardagen. Samtidigt känner många osäkerhet inför att ha folk hemma hos sig och att bli beroende av andra. Därför är det viktigt att du känner dig trygg och bekväm med personalen och hur de utför hjälpen.

Det är tillsammans med det företag eller organisation som ska utföra tjänsterna som du bestämmer hur det ska utformas i praktiken. Ju tydligare du är med hur du vill ha det desto enklare blir det för er att tillsammans utforma ett sätt som passar dig. Om du har möjlighet att välja hemtjänstleverantör så bör du diskutera hur hjälpen kommer att uföras redan innan du gör ditt val. 

Alla utförare av hemtjänst ska också ha rutiner kring:

Ta reda på hur olika utförare jobbar med dessa aspekter i praktiken. Våga sedan också ställa krav på att utlovade rutiner följs under ert samarbete. Nedan presenteras kort information om vad de olika begreppen innebär: 

Kontaktman och genomförandeplan

Du ska få en egen kontaktman hos hemtjänstleverantörern som har huvudansvaret för att den service du får ges på ett sätt du önskar. Kontaktmannen har till uppgift att tillsammans med dig diskutera igenom vilken hjälp du har fått beviljad från kommunen och hur du vill ha den utförd. Allt ska sedan dokumenteras i en så kallad genomförandeplan som båda skriver under. Denna plan kan du sedan gå tillbaka till och stämma av att du får den hjälp du blivit lovad.

Du ska också alltid kunna vända dig till kontaktmannen med frågor och önskemål som du har. Det är viktigt att personkemin fungerar mellan dig och kontaktmannen. Om du känner att den inte gör det så ska du be att få byta kontaktman. 

Kontaktmannen kan också ha direkt kontakt med närstående om du vill. 

Hur kontaktmanskapet fungerar i praktiken kan skilja sig åt mellan olika hemtjänstleverantörer. Vissa ser till att du träffar din kontaktman regelbundet för avstämningar medan hos andra har ni kontakt på ditt eget initiativ.   

Kontinuitet

De flesta hemtjänstutförare säger att de erbjuder kontinuitet. Men vad innebär det?

  • Det kan handla om hur de arbetar för att du ska få hjälp av samma personer i så stor utsträckning som möjligt. 
  • Det kan innebära att de kommer vid samma tidpunkt varje gång
  • Det kan också handla om att de utför hjälpen på samma sätt varje gång.

Att ett begränsat antal personer hjälper dig

Att samma person eller grupp av personer kommer hem till dig vecka efter vecka är en stor trygghet för många. Man lär känna varandra och man vet vem det är när det ringer på dörren. Olika hemtjänstleverantörer erbjuder olika grad av kontinuitet i detta avseende. Någon kanske har möjlighet att begränsa antalet personer som kommer till dig till en eller två medan andra föreslår en större grupp av personer.  

Om du behöver hjälp flera gånger om dagen eller med väldigt olika typer av sysslor så är möjligheterna till att bara ha någon person som hjälper dig ofta små. Ingen personal kan jobba hela tiden eller göra alla typer av uppgifter. 

Att du får hjälp vid samma tidpunkt varje gång

Det kan vara skönt att ha fasta rutiner kring sina dagar och att hjälpen man får ges vid samma tid varje gång. Diskutera med din hemtjänstleverantör vilka möjligheter de har att erbjuda detta. 

Att hjälpen utförs på samma sätt varje gång

Det är naturligt att vilja att den hjälp man får ska utföras på samma sätt varje gång. Det är jobbigt att upprepade gånger behöva förklara vad som ska göras och på vilket sätt. Problemet uppstår ofta när du har hjälp av flera personer. Då är det viktigt att hemtjänstleverantören har rutiner för hur informationen överförs mellan personalen.

Vill du läsa mer om koninuitet och få tips om hur du kan påverka din situation kan du läsa här.

Trygghet och säkerhet

Det är inte konstigt att känna sig obekväm med att någon främande ska komma och gå i ens hem. Hemtjänstleverantörer ska ha rutiner för att hantera nycklar, larmkoder och andra personliga uppgifter. Personalen ska kunna identifiera sig och har tystnadsplikt.   

Det är frivilligt att lämna ut nycklar och koder. Men det är en trygghet och ibland nödvändigt för att hemtjänsten ska kunna utföra sina uppgifter. Du kan be att få en nyckelkvittens i två exemplar när nycklarna lämnas över. Nycklarna ska inte märkas med namn eller adress utan på något annat sätt som ska finnas i hemtjänstleverantörens nyckelförteckning. Nycklarna ska vara säkert förvarade och det bör finnas tydliga regler och försäkringar för om nycklar försvinner, t ex att företaget omedelbart ombesörjer och bekostar ett låsbyte.

Dokumentation och uppföljning

Hemtjänstleverantörern ska dokumentera vilken hjälp de utför för att man i efterhand ska kunna se vad som har gjorts och kontrollera när hemtjänsten har varit hos dig. För närstående är det också en stor trygghet att kunna se exakt vilken hjälp som blivit utförd. Rutinerna för detta ser generellt olika ut hos olika hemtjänstleverantörer men i ett fåtal kommuner finns det system för detta som alla leverantörer måste följa.  

Dokumentationen är också viktig för att kunna följa upp och se om genomförandeplanen som tagits fram tillsammans med kontaktmannen har följts. Att det faktiskt sker en uppföljning är också viktigt. Även här har leverantörer olika arbetssätt. 

Ta med sig hemtjänst till annan ort

Att du har fått rätt till hemtjänst betyder att du också har rätt till hemtjänst om du tillfälligt bor någon annanstans. Om du till exempel har ett sommatställe du bor på delar av året eller besöker familj och vänner så har du rätt att få samma hjälp där. Läs mer om hur det fungerar här.