Att välja hemtjänst

Man som får hjälp att välja hemtjänst.

Fler och fler kommuner tillämpar valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att du har möjlighet att välja vem som ska utföra tjänsterna i ditt hem - kommunens hemtjänst eller ett privat företag eller organisation som är godkänt av kommunen. Dessa företag och organisationer brukar benämnas utförare eller leverantörer.

Om du bor i en kommun som inte har valfrihet så är det kommunens hemtjänst som kommer att utföra tjänster i ditt hem.

Nedan kan du läsa om hur valet av hemtjänst går till. En viktig del i att välja vilket företag/organisation som ska utföra hemtjänsten är att kunna utvärdera och bedömma deras kvalitet. Du hittar även information om detta. 

Så går valet av hemtjänst till

Kommunen ska tillhandahålla information om de utförare som finns att välja mellan. Din biståndshandläggare måste hålla sig neutral och får inte rekommendera eller premiera någon särskild, därför är det bra om du själv kan bilda dig en uppfattning om vilka utförare som bäst kan tillgodose dina behov. Många tycker att detta är svårt. Man har ingen erfarenhet av de olika alternativen och många upplever att informationen från kommunen är svårtillgänglig. Det kan också vara svårt att se vad som skiljer olika utförare åt.

För att hjälpa dig i denna process har Seniorval.se tagit fram tips och en checklista för att välja hemtjänst. Du hittar dem till höger. De ger konkreta tips på hur du kan hitta ett alternativ som passar dig. Sök även information om olika utförare där du bor i Seniorval.se:s söktjänst. 

När du har kommit fram till vilken utförare du vill välja så meddelar du det till din biståndshandläggare. Det finns även utförare som erbjuder sig att hjälpa dig med det. Enda anledning till om du inte får den utförare som du väljer är att den har ett tak för hur många kunder den kan ta från kommunen och som den har uppnått. 

Bra att veta är att du har rätt att byta utförare om du inte är nöjd med ditt val.

Du behöver inte välja om du inte vill

Det är frivilligt att välja. Kommunen har en skyldighet att tillhanda ett så kallat ickevalsalternativ om du inte väljer. Hur det fungerar ser olika ut i olika kommuner. Ofta är det någon form av turordningssystem där alla hemtjänstutförare i kommunen som inte har något kapacitetstak ingår. Du får då den utföraren som enligt systemet är ickevalsalternativ vid tidpunkten när du väljer att inte välja.  

Bedöma kvalitet

Hur vet jag att just den här verksamheten håller hög kvalitet? Det frågar sig nog de flesta inför valet av hemtjänst. Visst vore det skönt om det fanns något enkelt mått att gå efter, men att mäta kvalitet är komplext. Det innefattar många olika delar, till exempel vårdkompetensen, personalens bemötande och kontinuitet. Här nedan har vi sammanställt de underlag som du kan titta på för att bilda dig en uppfattning om verksamheters kvalitet. Du får också information om hur du kan tolka dessa.

Men först tre saker som är bra att känna till i sammanhanget:

  1. Kommunerna är ytterst ansvariga för att verksamheter de godkänt håller bra kvalitet. Du som enskild ska kunna känna dig trygg oavsett vem du väljer. Om du skulle uppleva bristande kvalitet är det viktigt att du framför det till kommunen. På så sätt bidrar du till att äldreomsorgen blir bättre och säkrare. Läs mer om hur du kan framföra synpunkter här.
  2. Olika personer tycker också att olika saker är viktiga, vilket gör att inget alternativ är bäst för alla. Att en verksamhet motsvarar just dina behov och önskemål är därför centralt. 
  3. Eftersom det är komplext att mäta kvalitet så bör alla underlag tolkas med försiktighet. Se det som att de ger dig viss information. 

Tillsynsrapport och uppföljning

Kommunerna är ansvariga för att kontrollera samtliga hemtjänster. Ingen verksamhet kan få tillstånd utan att först ha blivit godkänd. Fråga din biståndshandläggare när de gjorde den senaste tillsynen eller uppföljningen och säg att du skulle vilja ta del av resultaten.

En sak att ha i åtanke är att många tillsynsrapporter inte är skrivna för att ge dig som kund kvalitetsinformation, utan som ett internt dokument för kommunens tjänstemän och politiker. Informationen kan därför vara svår att tolka, men titta på den och se om du får ut något av det. Du kan också be din biståndshandläggare om hjälp att förstå informationen. Framkommer det någon kritik eller beröm i rapporten? Tänk också på att vad verksamheten har gjort med kritiken, kan vara viktigare än kritiken i sig. 

Brukar- och kundundersökningar

Många kommuner frågar de som nyttjar äldreomsorgen och deras närstående vad de tycker om verksamheterna. Det brukar kallas för att göra en brukarundersökning. En brukarundersökning kan bland annat berätta hur många som är nöjda med personalens kompetens eller som tycker att maten smakar bra. Resultatet från undersökningen presenteras offentligt, antingen i en rapport eller direkt på kommunens webbplats. Fråga din biståndshandläggare om det har gjorts några och hur du i så fall kan ta del av resultaten.

Något som är viktigt när du tolkar en brukarundersökning är att titta på hur många som har svarat på enkäten (svarsfrekvensen). Om det bara är ett fåtal som har svarat är resultaten inte lika tillförlitliga. Anta till exempel att av ett hundratal boende på ett äldreboende har endast femton svarat på enkäten. Svarsfrekvensen är då femton procent och vad dessa femton svarat stämmer kanske inte med vad majoriteten av de boende tycker. Kanske är det de som är mest missnöjda eller nöjda som valt att svara? Även om svarsfrekvensen är hög kan det vara bra att titta på hur många som har svarat. Kanske är det en liten verksamhet som få nyttjar? Även i dessa fall bör du fundera över vilken vikt du vill tillmäta svaren. 

Att jämföra resultaten från en verksamhet med genomsnittet för samtliga verksamheter kan ge en bild av hur olika alternativ presterar i relation till varandra.

Socialstyrelsens Äldreguide

Observera att Socialstyrelsens Äldreguide just nu inte tillgänglig då Socialstyrelsen jobbar på att hitta ett nytt sätt att presentera resultatet från deras årliga undersökningar på. Om du är intresserad av en viss verksamhet så är ett tips är att fråga verksamheten om du kan få ta del av deras resultat.

Socialstyrelsens Äldreguide genomför varje år en nationell undersökning som visar olika kvalitetsmått för äldreboenden och hemtjänstleverantörer i Sverige. Syftet är att du ska kunna jämföra verksamheter på en rad områden som ett stöd vid val av hemtjänst eller äldreboende. Materialet är tänkt som allmän vägledning. Beroende på vad du tycker är viktigt kommer du att uppfatta vissa uppgifter som mer informativa än andra.  

Uppgifterna i Äldreguiden är hämtade från enkäter som har besvarats av personal i verksamheterna, personer som nyttjar äldreomsorgen och deras anhöriga. Socialstyrelsen gör omfattande kontroller av uppgifterna men trots det förekommer ibland felaktigheter. Det kan bero på feltolkning av frågor i enkäter, fel som inte uppmärksammas i kvalitetskontrollen eller att uppgiftslämnaren medvetet har lämnat felaktig information. Förhållanden kan också ha förändrats sedan underlaget samlades in. Du kan alltid be en verksamhet bekräfta uppgifter som du tycker är viktiga.

Verksamheternas egna kvalitetsuppföljningar

Det finns verksamheter som gör interna kvalitetsuppföljningar. Fråga hur materialet har tagits fram och bedöm om du tycker att metoden verkar tillförlitlig. 

Lex Sarah-anmälningar

Anställda inom äldreomsorgen, såväl i kommunala som privata verksamheter, har en skyldighet att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden på jobbet. Detta regleras av socialtjänstlagen och kallas för att göra en Lex Sarah-anmälan

Anmälan görs till berörd nämnd i kommunen, vanligen socialnämnden. Du kan fråga din biståndshandläggare om det har inkommit några anmälningar under de senaste åren mot någon verksamhet. Du bör också fråga om och hur missförhållandet åtgärdats innan du drar några slutsatser. 

Referenser

Andras erfarenheter är ofta ett bra mått på kvalité. Ta därför alltid referenser på en verksamhet. Kanske känner du någon med erfarenhet av verksamheten som du kan fråga, annars kan du höra om du kan få kontakt med någon. Du kan även söka information om en verksamhet på Internet och ställa frågor i olika diskussionsforum. Ofta sprids omdömen om verksamheter snabbt den vägen.

Ställ frågor

Det kanske allra viktigaste för att bedöma kvalitén är att ställa de frågor som är viktiga för just dig. Ställ frågor när du träffar representanter för en hemtjänstleverantör. Som ett stöd och inspiration har Seniorval.se tagit fram checklistor för att välja hemtjänst.

Checklista - hemtjänst

Så funkar det i din kommun

Regelverken kan skilja sig mellan olika kommuner.